Quy định

Quy định bài báo

  • Bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào. Bài không được chọn đăng sẽ không gửi trả lại tác giả.

  • Bài viết phải cô đọng, súc tích bao gồm các phần cơ bản sau: Mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo.

  • Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh không quá 10 dòng. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của công trình khoa học.

  • Bài báo phải được đánh máy vi tính, dài không quá 9 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Unicode, cỡ chữ 12; Paper size: A4; Margin:top: 3.5 cm, bottom: 2.5 cm, left: 3 cm,right: 2 cm; first line: none, khoảng cách giữa các đoạn: Before: 6 pt, After: 0 pt, giãn dòng: single. Tiêu đề bảng đặt phía trên bảng; tiêu đề hình đặt phía dưới hình, can lề giữa.

  • Cuối bài viết, đề nghị tác giả hoặc nhóm tác giả giới thiệu một vài dòng về bản thân: Học hàm, học vị, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

  • Tác giả nộp file bài viết tham dự Hội thảo cho Ban Biên tập qua địa chỉ email: hoithaodhshhue@dhsphue.edu.vn trước ngày 30/05/2018


Đơn vị tham gia tổ chức

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Phương tiện

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?